Exhibition Tour with artists Tobias Hohn and Stanton Taylor (in German)

Sarah Kürten and Tobias Hohn & Stanton Taylor